Repte residus

Residus i circularitat

L’actual model econòmic lineal, basat en el consum de productes d’un sol ús, condemna els recursos materials i energètics del planeta a una ràpida desaparició. L’emergència climàtica ens empeny cap a un model de desenvolupament econòmic circular que redueixi l’extracció de matèries primeres i minimitzi la generació de residus, tot afavorint la reducció i la reutilització tantes vegades com sigui possible.

ACTUACIONS CLAU

  • Impulsar una estratègia d’economia circular i potenciar clústers d’empreses del sector de les energies renovables.
  • Obligar les empreses prestadores de serveis metropolitans a reduir les emissions durant l’execució dels seus serveis.
  • Oferir incentius econòmics a les activitats més sostenibles i aplicar un impost sobre el CO2 a les que generin més emissions.
  • Incentivar la descarbonització de les grans indústries del règim de comerç de drets d’emissió.
  • Potenciar l’adhesió de les grans empreses al Programa d’acords voluntaris per reduir les emissions de GEH.

El PREMET, del residu al recurs

El Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) planteja:

  • Impulsar un nou model de consum de recursos i de gestió dels residus que prioritzi la prevenció (tendència al residu zero) i la millora dels sistemes de recollida i tractament de residus metropolitans.
  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i assolir la neutralitat de carboni del sistema metropolità de gestió de residus.
  • Assolir una recollida selectiva del 55 % l’any 2025 i del 60 % el 2030, tal com estableixen els objectius europeus de gestió de residus i recursos, apostant per sistemes de recollida com el porta a porta o els contenidors intel·ligents.