Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible

Reduir les emissions generades pel trànsit rodat, principal emissor de contaminants a l’atmosfera, és un dels reptes més rellevants de l’emergència climàtica.

La disminució dràstica del vehicle privat depèn en gran mesura de l’impuls del vehicle elèctric, però també d’un canvi cap a una mobilitat més saludable i fins i tot activa, amb el transport públic i la bicicleta vinculats al reforç de les zones de baixes emissions. Però les grans infraestructures com el port i l’aeroport també tenen un rol destacat en la modernització i racionalització del trànsit de mercaderies i persones per reduir emissions i protegir la nostra salut.

ACTUACIONS CLAU

El PMMU (Pla metropolità de mobilitat urbana) i altres plans d’àmbit metropolità proposen:

  • Millorar el transport públic entre els municipis metropolitans sense haver de passar per Barcelona, augmentant l’oferta de bus interurbà, facilitant la intermodalitat, etc.
  • Reforçar la xarxa ferroviària amb noves línies i més interconnexions (impuls d’un sistema menys radial) i completar la xarxa de tramvies.
  • Evitar els desplaçaments innecessaris, equilibrant l’oferta de llocs de treball – llocs de residència i promocionant el teletreball i altres eines com les teleconferències.
  • Millorar el sistema logístic de transport de mercaderies.

La reducció de l’impacte del port i l’aeroport

El port i l’aeroport emeten quatre vegades més CO2 que el total de la ciutat de Barcelona.

Entre les actuacions que es promouran destaquen reduir les emissions i impulsar sistemes de generació d’energies renovables en aquests dos espais, accelerar la construcción d’accessos ferroviaris al port, potenciar l’ús de modes ferroviaris a l’aeroport, estudiar l’eliminació dels vols curts que tinguin alternativa en el tren i fer una electrificació progressiva d’ambdues infraestructures.