Recursos hídrics

Recursos hídrics

L’aigua és un recurs vital per al benestar humà, per al funcionament dels ecosistemes i per al creixement i desenvolupament econòmic. A l’àrea metropolitana, la crisi climàtica agreujarà la manca de recursos hídrics.

Un dels reptes de l’AMB és fer un ús i una gestió de l’aigua més eficients.

ACTUACIONS CLAU

  • Fomentar l’ús de recursos hídrics alternatius (aigua regenerada, aigua subterrània…).
  • Continuar incentivant la reducció del consum d’aigua domèstic.
  • Reservar l’aigua potable per a les activitats que requereixin aigua de gran qualitat i fer servir la de menys qualitat per netejar, regar, etc.
  • Identificar les situacions de pobresa hídrica i treballar per minimitzar els seus impactes en la població.

PDECIA (Pla director estratègic del cicle integral de l’aigua)

El PDECIA establirà mesures per avançar cap a una gestió integral de l’aigua que respecti el seu cicle natural.

Per això es potencia l’ús eficient de l’aigua afavorint la reutilització o la regeneració d’aquest recurs, preveient que, amb les onades de calor cada vegada més freqüents i llargues, les necessitats futures d’aigua a l’espai públic seran més grans.